Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja imienia Macieja Frankiewicza zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Joannę Frankiewicz, Tomasza Kaysera i Ryszarda Grobelnego, zwanymi dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym,
za repertorium A nr 1.456/2015 sporządzonym w dniu 27 lutego 2015 r. przez Tomasza Antoniaka – notariusza z Kancelarii Notarialnej Tomasz Antoniak – notariusz & Marek Glanowski spółka cywilna w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 19/3, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Poznań.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw Sportu i Turystyki.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II.
Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

1. Celem Fundacji jest działalność społecznie użyteczna na rzecz propagowania zdrowego trybu życia, postaw prozdrowotnych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci
i dorosłych, pogłębianie umiejętności ogólnorozwojowych, krzewienie sportowej rywalizacji jak również postaw patriotycznych w codziennym życiu.

2. Fundacja będzie realizowała swoje cele poprzez:
a) promowanie uprawiania sportu w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, oraz szkołach średnich;
b) podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi sportu poprzez organizowanie zajęć, gier i turniejów sportowych z udziałem polskich sportowców,
c) świadczenie porad z zakresu profilaktyki zdrowotnej, dietetyki oraz promocji zdrowia,
d) organizację i wspieranie przedsięwzięć sportowych z udziałem zawodników oraz zrzeszeń i klubów sportowych,
e) organizowanie różnych form aktywnego wypoczynku i rekreacji, w tym w szczególności poprzez półkolonie oraz obozy wyjazdowe dla dzieci i młodzieży,
f) krzewienie postaw patriotycznych w społeczeństwie, rozbudzanie wśród młodzieży pasji i zachęcanie ich do efektywnego, prawnego i uczciwego działania poprzez organizowanie seminariów, spotkań oraz warsztatów grupowych,
g) przyznawanie nagrody im. Macieja Frankiewicza dla upamiętnienia postaci Macieja Frankiewicza i propagowanych przez niego wartości w życiu;
h) organizowanie konferencji, szkoleń, spotkań, dyskusji i innej działalności publicznej dla realizacji celów Fundacji.

Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2100, zł (słownie: dwa tysiące sto),
z czego 1000 zł (słownie: tysiąc) przeznaczony jest na działalność gospodarczą, wniesiony przez Fundatorów oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

§ 8

1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku Fundacji,
e) odsetek bankowych,
f) dochodów działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;

2. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych, zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji oraz na koszty działania Fundacji.

3. Przychody z darowizn, spadków, i zapisów oraz z subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 9

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 10

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do jej członków, członków organów oraz osób, z którymi członkowie Fundacji, członkowie organów pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

3. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV.
Organy Fundacji

§ 11

Organem Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana dalej również: „Radą”,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej również: „Zarządem”.

§ 12

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada składa się z 2 do 5 członków. Członków Rady Fundacji powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady trwa pięć lat. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Rady Fundacji.

3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Kolejnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada na zasadach określonych w § 14 ust. 3 niniejszego Statutu.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych nieprzestrzeganie postanowień i uchwał Organów Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji; utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu) odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b.utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka.

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

8. Członkowie Rady mogą być jednocześnie członkami Kapituł przyznających nagrody
i stypendia oraz członkami innych stałych i niestałych organów Rady.

9. Do zawierania umów z członkami Zarządu w tym z Prezesem Zarządu upoważniony jest Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 13

Do zadań Rady należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
e. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
f. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu lub innych osób.

§ 14

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym Statucie, uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w każdym czasie trybie nadzwyczajnym – z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub dwóch członków Rady dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 15

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.

2. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.

5. Odwołanie Członka Zarządu następuje uchwałą Zarządu podjętą bezwzględną większością głosów i pod warunkiem głosowania Prezesa Zarządu za podjęciem takiej uchwały w przypadku:
a) złożenia rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji Członka Zarządu,
c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
d) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
e) niepełnienia obowiązków Członka przez okres dłuższy niż rok,
f) przekroczenia 75 roku życia,
g) nienależytego wypełniania funkcji Członka,
h) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji; utrata praw obywatelskich przez wszystkich Członków Zarządu Fundacji na mocy prawomocnego wyroku sądu) Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności :
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) realizacja celów statutowych;
c) sporządzanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadki i zapisów,
f) ustalenie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej,
g) składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
h) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub likwidację Fundacji.

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.

§ 17

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym dniem posiedzenia.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Prezesa.

3. Na żądanie każdego Członka Zarządu z przebiegu posiedzenia powinien być sporządzony protokół.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.

§ 18

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń
w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu
działających łącznie.

2. Oświadczenia skierowane przez osoby trzecie do Fundacji mogą być skutecznie przyjęte przez poszczególnych Członków Zarządu.

3. Zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 19

1. Stosunki między Fundacją a poszczególnymi Członkami Zarządu mogą zostać uregulowane indywidualnymi kontraktami menedżerskimi lub umowami o pracę.

2. W stosunkach pomiędzy Fundacją a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady lub powołany prze nią pełnomocnik.

Rozdział. V
Działalność gospodarcza

§ 20

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnych przepisach.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych.

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a) pozaszkolnych form edukacji (PKD 85.51.Z)
b) pozaszkolnych form edukacji sportowej, zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)
c) działalności związanej ze sportem (PKD 93.19.Z),
d) działalności obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
e) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
f) działalności w zakresie opieki zdrowotnej (PKD 86.90.E)
g) działalności organizacji członkowskich (PKD 94.99.Z)

4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Fundacji
kończy się dniem 31 grudnia 2015 r.

Rozdział. VI
Zmiana Statutu

§ 21

Zmian w niniejszym Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Zmiany niniejszego Statutu nie mogą dotyczyć celów działania Fundacji.

Rozdział. VII
Postanowienia końcowe

§ 22

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra.

§ 23

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji jak również o powołaniu likwidatorów podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego
do spraw Sportu i Turystyki.

4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji
o zbliżonych celach.

§ 24

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.